Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z witryny. Korzystając z naszej strony, zaznaczasz, że akceptujesz te warunki użytkowania i zgadzasz się na ich przestrzeganie. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami użytkowania, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszej strony.

Poleganie na zamieszczonych informacjach i zrzeczenie się odpowiedzialności

Materiały zawarte na naszej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią porady prawnej ani innej profesjonalnej porady i nie należy się na nich opierać jako na takich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wynikać z dostępu lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie i w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wykluczamy wszelką odpowiedzialność za straty lub szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania z tej strony.

Dostęp do naszej strony

Dostęp do naszej strony jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług świadczonych na naszej stronie bez powiadomienia (patrz poniżej). Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza strona jest niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.

Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej w naszej witrynie, a także w materiałach publikowanych na niej. Prace te są chronione przez prawa autorskie i traktaty na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone. Możesz wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty dowolnej strony (stron) z naszej witryny dla własnego użytku i możesz zwrócić uwagę innych osób w Twojej organizacji na materiały zamieszczone na naszej stronie. Nie wolno modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów, które zostały wydrukowane lub pobrane w jakikolwiek sposób, a także nie wolno używać ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio, ani żadnych grafik oddzielnie od towarzyszącego im tekstu. Nasz status (oraz status wszystkich zidentyfikowanych współpracowników) jako autorów materiałów na naszej stronie musi być zawsze uznany. Nie wolno używać żadnej części materiałów na naszej stronie w celach komercyjnych bez uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców. Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz jakąkolwiek część naszej strony z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, Twoje prawo do korzystania z naszej strony natychmiast ustanie i będziesz musiał, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które wykonałeś.

Regularne zmiany na naszej stronie

Staramy się regularnie aktualizować naszą stronę i możemy w każdej chwili zmienić jej zawartość. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zawiesić dostęp do naszej strony lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Każdy materiał na naszej stronie może być nieaktualny w danym momencie i nie jesteśmy zobowiązani do jego aktualizacji.

Nasza odpowiedzialność

Materiały wyświetlane na naszej stronie są dostarczane bez żadnych gwarancji, warunków lub gwarancji co do ich dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo, my i powiązane z nami strony trzecie niniejszym wyraźnie wykluczamy: Wszelkie warunki, gwarancje i inne warunki, które mogłyby być w inny sposób dorozumiane przez ustawę, prawo zwyczajowe lub prawo słuszności. Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty lub szkody poniesione przez jakiegokolwiek użytkownika w związku z naszą stroną lub w związku z wykorzystaniem, niemożnością wykorzystania lub wynikami wykorzystania naszej strony, wszelkich stron internetowych z nią powiązanych oraz wszelkich materiałów na niej zamieszczonych, w tym bez ograniczeń wszelką odpowiedzialność za: utratę dochodu lub przychodu; utratę działalności gospodarczej; utratę zysków lub kontraktów; utratę przewidywanych oszczędności; utratę danych; utratę dobrej woli; zmarnowany czas zarządu lub biura; oraz za wszelkie inne straty lub szkody wszelkiego rodzaju, niezależnie od tego, jak powstały i czy zostały spowodowane czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy lub w inny sposób, nawet jeśli można je przewidzieć, z zastrzeżeniem, że niniejszy warunek nie stanowi przeszkody dla roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia Państwa własności materialnej lub wszelkich innych roszczeń z tytułu bezpośredniej straty finansowej, które nie są wyłączone przez żadną z kategorii określonych powyżej. Nie ma to wpływu na naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, ani na naszą odpowiedzialność za fałszywe wprowadzenie w błąd lub wprowadzenie w błąd co do zasadniczej kwestii, ani na żadną inną odpowiedzialność, która nie może być wyłączona lub ograniczona na mocy obowiązującego prawa.

Informacje o Tobie i Twoich wizytach na naszej stronie

Przetwarzamy informacje o Tobie zgodnie z naszą polityką prywatności www.phonelabo.com/privacy.php. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są dokładne.

Wirusy, hakerstwo i inne wykroczenia

Nie wolno nadużywać naszej strony poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej strony, serwera, na którym przechowywana jest nasza strona lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszej strony. Nie wolno atakować naszej strony poprzez atak typu denial-of-service lub rozproszony atak typu denial-of-service. Naruszając to postanowienie, popełniłbyś przestępstwo zgodnie z ustawą Computer Misuse Act 1990. Zgłosimy każde takie naruszenie do odpowiednich organów ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia, Twoje prawo do korzystania z naszej strony natychmiast ustanie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez rozproszony atak denial-of-service, wirusy lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały stanowiące własność użytkownika w związku z korzystaniem z naszej strony lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na niej lub na innych stronach internetowych z nią powiązanych.

Linki z naszej strony

W przypadku, gdy nasza strona zawiera linki do innych stron i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, linki te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów i nie ponosimy za nie odpowiedzialności ani za żadne straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Po wejściu na stronę za pośrednictwem naszej witryny zalecamy sprawdzenie warunków użytkowania i polityki prywatności w celu zapewnienia zgodności i określenia sposobu wykorzystania informacji o użytkowniku.

Jurysdykcja i prawo właściwe

Sądy międzynarodowe będą miały niewyłączną jurysdykcję nad wszelkimi roszczeniami wynikającymi lub związanymi z wizytą na naszej stronie. Niniejsze warunki użytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub w związku z nimi, ich przedmiotem lub tworzeniem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem międzynarodowym.

Zmiany

Możemy zmienić niniejsze warunki użytkowania w dowolnym momencie poprzez zmianę tej strony. Oczekuje się, że będziesz sprawdzać tę stronę od czasu do czasu, aby zauważyć wszelkie zmiany, które wprowadziliśmy, ponieważ są one dla Ciebie wiążące. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych warunkach użytkowania mogą być również zastąpione przez postanowienia lub uwagi opublikowane w innym miejscu na naszej stronie.

Twoje obawy

Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące materiałów, które pojawiają się na naszej stronie, prosimy o kontakt z contact@phonelabo.com Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.